Volume 16 Number 1

Category: 2020

DOI 10.18057/IJASC.2020.16.1.

 

Technical Papers

 

Mechanical Performance of Welded Hollow Spherical Joints at Elevated Temperatures

Hong-bo Liu, Ying-jie Zhang, Lan Wang, Zhi-hua Chen

 

Axial Compressive Behavior of Self-Stressing Steel Slag Aggregate Concrete Filled Steel Tubular Columns with Bond-Slip Damage

Feng Yu, Chi Yao, Yi Hu, Yuan Fang, Kang Niu and Guo-sheng Xiang

 

Multi Storey Composite Framed Structures Due To Edge Column Loss

Guo-qiang Li, Jing-zhou Zhang and Jian Jiang

 

Shear Resistance of Novel Perforated Shaped Steel-Engineered Cementitious Composite (ECC) Connectors

Li-min Tian, Ting Liu, Tian-ji Li, and Hai-liang Lin

 

Influence of The Core-Restrainer Clearance on The Mechanical Performance of Sandwich Buckling-Restrained Braces

Lu-qi Xie, Jing Wu, Jian-hua Shi and Yun-qing Zhu

 

Lateral Torsional Buckling Strength of Steel I Beams Within Preflexed Beams in Pre Bending Stage

Lin-jie Tian, Zhe Li, Ming Yang, Shan Chang and Jian-qi Qian

 

In-Plane Nonlinear Analysis and Buckling of Shear-Deformable Circular Arches

Gen-shu Tong, Yong-lin Pi and Wei Gao

 

Experimental Study on Bearing Capacity of Austenitic Stainless Steel Lipped Channel Columns

Sheng-gang Fan, Run-min Ding, Yun-long Han, Mei-he Chen, Cheng-liang Liu and Yue-lin Tao

 

Experimental Evaluation of The Full-Range Behaviour of Steel Beam-To-Column Connections

Shen Yan, Kim J.R. Rasmussen, Lu-li Jiang, Chen Zhu and Hao Zhang

 

Seismic Responses of Rc Braced Frames with Buckling-Restrained Braces Connected to Corbels

An-chin Wu, Keh-chyuan Tsai, Ting-li Lin, Ching-yi Tsai and Kung-juin Wang

 


Download Full Issue: